การสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ครั้งที่สอบ : 1/2557     เลขที่นั่งสอบ :   
 
โปรดอ่านก่อนดูผลสอบ

     ขอให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกคน ส่งเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการศึกษาของท่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาลและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล 
      (ดาวน์โหลดจาก
www.tnc.or.th)
  4. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูป
  5. หลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

  หากผู้สมัครสอบความรู้ฯ ไม่ดำเนินการภายในกำหนด สภาการพยาบาล จะไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯให้

กรณีสอบผ่าน

     สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบพร้อมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หนังสือรับรองนี้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได้เป็นเวลา 90 วันและสภาการพยาบาลจะดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯให้ภายใน 90 วันหลังวันประกาศผลสอบ 

กรณีสอบไม่ผ่าน

     การสอบครั้งที่ 2/2557 สภาการพยาบาลเปิดรับสมัครสอบในวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้เปลี่ยนวิธีสมัครสอบของผู้สมัครสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี 2556 เป็นการสมัครสอบ online ทาง www.tnc.or.th ส่วนผู้สมัครสอบก่อนปี 2556 สามารถ Download คำขอสมัครสอบความรู้ฯ ได้ทาง www.tnc.or.th เมนู สมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน/สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี 2556

กรณีสอบผ่านและต้องการขอหนังสือรับรองเพิ่มเติม

     ภายหลังประกาศผลสอบแล้ว 10 วันทำการ   หากต้องการใช้หนังสือรับรองเพิ่มเติม  สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ  ได้ตั้งแต่วันที่  6 พฤษภาคม 2557เป็นต้นไป  โดยผู้ขอหนังสือรับรองเพิ่มเติมต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 200 บาท  พร้อมหลักฐานดังนี้
     1. แบบคำขอ ทญ.4
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
     3. รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ โดยติดในคำขอ ทญ.4 1 ใบ และสำหรับหนังสือรับรอง 1 ใบ  พร้อมเขียนชื่อและนามสกุลหลังรูป
     4. เงินค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเพิ่มเติม 200 บาท 
** สามารถ download  คำขอได้ที่ 
www.tnc.or.th เมนู การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

          1. หนังสือมอบอำนาจ
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์  :    ศูนย์สอบความรู้ฯ จะส่งหนังสือรับรองให้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานพร้อมเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี พ.ศ.2556 และสอบผ่าน 7 รายวิชา (ไม่ผ่านวิชาผดุงครรภ์) และประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง

          สามารถขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือชั้นสองได้  โดยส่งหลักฐานไปยังศูนย์สอบความรู้ฯ  สภาการพยาบาลดังนี้
          1. แบบคำขอ ทญ.1
          2. แบบบันทึกประวัติ บป.1
          3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4. สำเนาผลการสอบของสภาการพยาบาล ที่สอบผ่าน 7 รายวิชาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
          5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ (ติด ทญ.1 1 ใบ / บป.1 1 ใบ / แนบกับหลักฐาน 2 ใบ เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
          6. เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 1,500 บาท
              เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง 1,200 บาท

** สามารถ download  คำขอได้ที่ www.tnc.or.th เมนู การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

กรณีสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่

   สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

กรณีสอบผ่าน      งานทะเบียนฯ จะดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ท่านภายใน 90 วัน หลังวันประกาศผลสอบ หากต้องการหนังสือรับรองเพื่อใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่งานทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารหมายเลข 02-951-0147

กรณีสอบไม่ผ่าน  ศูนย์สอบความรู้ฯ จะจัดส่งผลสอบและชุดสมัครสอบพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบครั้งต่อไปให้เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ

ศูนย์สอบความรู้ฯ  โทรศัพท์ 02-596-7550-3      โทรสาร 02-951-0145

งานทะเบียนฯ         โทรศัพท์ 02-596-7555-61   โทรสาร 02-951-0147