การสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ ครั้งที่ 4 วันที่ 8 เมษายน 2557

ครั้งที่สอบ : 4/2557     เลขที่นั่งสอบ :   
 
กรณีสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่


          สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล ในกรณีสอบผ่าน  หากต้องการหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่งานทะเบียนฯ  โทรสาร  02-951-0147