http://www.pichamedplant.com


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

C

  ไฟล์อัพเดทรายชื่อสถาบันหลักและสมทบ  ที่ต้องอัพเดทเพื่อปัองกันคะแนนผิดพลาดได้ ด่วน....วิธีการอัพเดทซอฟต์แวร์...
  ด่วน สถาบันหลักและสถาบันสมทบให้ทำการอัพเดท CNE Software เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในโปรแกรมเพื่อป้องกันความผิดพลาด (update 25-10-2549)
  คู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร
 ตรวจสอบหน่วยคะแนน  CNEU  รายบุคคล
  รายชื่อสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจาก ศ.น.พย.(ปรับปรุง)
  รายชื่อสถาบันสมทบที่ได้รับการรับรองจาก ศ.น.พย.(ปรับปรุง)
  รายชื่อสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก ศ.น.พย.(ปรับปรุง)
   เปลี่ยนที่อยู่, ไม่ได้รับบัตร, บัตรหาย กรุณาติดต่อที่สภาการพยาบาล


การลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ เล่มที่ 13 17/04/2557
เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เปิดให้สมาชิกลงทะเบียน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 17 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ข้อสอบฟรี 01/04/2557
เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเริ่มเสื่อม :: www.cnethai.org ::
รายชื่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 02/01/2557
ที่สภาการพยาบาลรับรอง ข้อมูล ณ มกราคม 2557
คู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 13/06/2556
ประเภทและรายละเอียดกิจกรรมการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ
คู่มือการบันทึกหน่วยคะแนน 07/06/2556
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สำหรับสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
คำถามที่พบบ่อย 04/09/2555
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล 21/02/2556
สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาติดต่อผู้จัดอบรม โดยตรง ข้อมูล ณ วันที่ ----
ประกาศสภาการพยาบาล 21/02/2555
เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ พ.ศ.2554
ตัวอย่างตารางสรุปผลงานการจัดกิจกรรม 21/12/2554
สำหรับสถาบันหลักและสถาบันสมทบ รายเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
ขั้นตอนการส่งโครงการ และการดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 16/09/2554
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
แบบคำขอลงทะเบียนบทความวิชาการสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เทอม 1 17/04/2557
.
แบบฟอร์มการขอสมัครขึ้นทะเบียน NP 11/09/2555
.
แบบขอเปลี่ยนหนังสือรับรอง NP เนื่องจากมีวันหมดอายุ 11/09/2555
.
แบบคำขอชำระเงินทางธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ teller payment 11/06/2551
.
การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะช็อคในระยะวิกฤต 11/06/2551
ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ 09/05/2550
ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์
การดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กโรคเรื้อรัง 27/12/2550
การดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กโรคเรื้อรัง โดย รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างประสิทธิผลองค์การพยาบาล 27/12/2550
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ในระยะฉุกเฉิน และระยะวิกฤต 05/07/2550
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
HPV 11/06/2551
โดย ผศ.พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมิติจิตวิญญาณ 11/06/2551
โดย ผศ.ดร.ท้ศนีย์ ทองประทีป วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ และ ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรัง 05/07/2550
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรัง โดย อ.รัตนา อยู่เปลา (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กในภาวะหมดสติ 05/07/2550
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กในภาวะหมดสติ โดย รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ภาวะไม่สมดุลของแมกนีเซียม (Magnesium imbalances) 24/05/2550
ภาวะไม่สมดุลของแมกนีเซียม (Magnesium imbalances) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด
  การดำเนินการหลังสิ้นสุดการอบรม (สำหรับสถาบันหลัก/สถาบันผู้จัดการอบรม)

สถาบันหลัก
สถาบันสมทบ
สถาบันอื่นๆ

การตรวจสอบหน่วยคะแนนสำหรับสมาชิก

ตรวจสอบหน่วยคะแนน
ที่มาของหน่วยคะแนน
สารพันปัญหาของหน่วยคะแนน
ประเภทของหน่วยคะแนน
สิ่งที่สมาชิกควรรู้เกี่ยวกับการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ

 
 

 

การขอรับรองโครงการฝึกอบรม
การขอรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
โครงสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สังเขปหัวข้อการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การขอรับรองหน่วยคะแนนบุคคล

 
 
 

คู่มือการใช้ระบบการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสถาบันหลัก

คู่มือวิธีการอัปโหลดไฟล์กิจกรรมสำหรับสถาบันหลัก
ทำไมส่งไฟล์กิจกรรมขึ้นมาแล้วไม่มีคะแนน?
สถาบันหลักจะเช็คไฟล์ที่ส่งขึ้นมาได้อย่างไร?

 
 
 

ติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2596-7562,7563,7564,7565 และ 7566
โทรสาร 02-580-1996

รายละเอียด

โทรศัพท์
  การรับรองสถาบันหลัก/สมทบ/อื่นๆ 0-2596-7562
  การรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 0-2596-7562
  การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ 0-2596-7562 และ 7563
  การพิจารณาหน่วยคะแนนรายบุคคล 0-2596-7562
  ข้อมูลบทความวิชาการ 0-2596-7564 และ 7566
  การบันทึกหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล 0-2596-7565
  ตรวจสอบหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล 0-2596-7562,7563,7564,7565 และ 7566
  ตรวจสอบ หน่วยคะแนน 0-2596-7562,7563,7564,7565 และ 7566
  ตรวจสอบหน่วยคะแนนโครงการฝึกอบรม 0-2596-7563
 


กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่สามารถนำมารับรองหน่วยคะแนน CNEU รายบคุคล

ประเภทของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

1 การประชุมวิชาการประจำปี
2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ /การอบรมระยะสั้น
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4 การสัมมนาทางวิชาการ
5 การอภิปรายหมู่
6 การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุดบรรยายทางวิชาการ)
7 การบรรยายพิเศษ
8

การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ CAI,Internet CNE รายละเอียด>>

9

การประเมินและทบทวนความรู้ด้วยตนเองโดยสื่อสำเร็จรูป ได้แก่ บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพแบบศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์รายละเอียด>>

10

การตีพิมพ์บทความทางการพยาบาลในวารสารการพยาบาล รายละเอียด>>

11

ตำราทางการพยาบาลรายละเอียด>>

12

การเสนอผลงานทางวิชาการรายละเอียด>>

13

การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการรายละเอียด>>

14

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาลรายละเอียด>>

15

การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยรายละเอียด>>

16

การอ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งทางวิชาการรายละเอียด>>

17

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รายละเอียด>>

18

การเป็นวิทยากร/ผู้อภิปรายร่วมในกิจกรรมประเภทที่ 1 (กิจกรมชนิดที่ 1 – 7)รายละเอียด>>

19

การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรต่าง ๆรายละเอียด>>

20

การออกแบบทดสอบรายละเอียด>>

21

โครงการสร้างสรรระบบหรือกิจกรรมการให้บริการรายละเอียด>>

22

การถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลและสุขภาพรายละเอียด>>

23

การถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลและสุขภาพ รายละเอียด>>

24

นวัตกรรมด้านการพยาบาลและสุขภาพ รายละเอียด>>

25 การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์เพิ่มขึ้น ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก รายละเอียด>>
26 การเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายละเอียด>>

สภาการพยาบาล
แหล่งรวมข่าวสารวิชาการทางการพยาบาล ข่าวการประชุมวิชาการต่างๆ ประวัติความเป็นมาของสภาการพยาบาล มีระเบียบการและแบบฟอร์มสำหรับงานทะเบียนต่างๆให้ดาวน์โหลด
เข้าเยี่ยมชม

   

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์ทดสอบ (Test Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) โดยเป็นศูนย์รวบรวมข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการของสถาบันต่างๆ ขณะนี้ ระบบได้เปิดใช้งานแล้ว
เข้าเยี่ยมชม

 

 
สำหรับเช็คอีเมล์
Username
@
Password
ช่อง username และ password ด้านบนนี้สำหรับการเช็คอีเมล์ ไม่ใช่เช็คคะแนน cneu ถ้าต้องการเช็คคะแนนคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างค่ะ

ขณะนี้ท่านทราบหรือไม่ว่า อีเมล์ของท่านมีระบบ SmartDrive สำหรับเก็บเอกสารออนไลน์ 10 MB ที่ท่านสามารถเก็บเอกสารสำคัญหรือการบรรยายต่างๆ ไว้สำรองได้..และระบบอีเมล์ 6 MB

แบบคำขอต่างๆ
      แบบยื่นขอเสนอเป็นสถาบันหลัก เพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.1)
      แบบยื่นขอเสนอเป็นสถาบันสมทบ เพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.2)
      แบบยื่นขอรับรองหลักสูตรโครงการ(ศ.น.พย.3)
      แบบยื่นขอกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องรายบุคคล จากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์(ศ.น.พย.4)
      แบบยื่นขอเสนอเป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ศ.น.พย.5)
การรับรองสถาบัน
   สถาบันหลัก
     - ประกาศรายชื่อสถาบันหลัก
   สถาบันสมทบ
     - ประกาศรายชื่อสถาบันสมทบ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
© 2002-2009 Center of Continuing Nursing Education:CCNE. All rights reserved.