สนับสนุนโดย

 

รายชื่อสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องมีสิทธิได้รับหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต

5 กรกฎาคม 2547

ลำดับที่

สถาบัน

รหัสสถาบัน
1


กลุ่มองค์กรวิชาชีพ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สำนักการพยาบาล


000
001
002
003


2
กลุ่มสถาบันการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยเซนต์หลุยต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
3
  กลุ่มสถานบริการ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา

200
201
202
203
204
205
206

11 สิงหาคม 2547

  
ลำดับที่

สถาบัน

รหัสสถาบัน
1


กลุ่มสถาบันการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

136
137
138
139
140
141
142
143

2
สถาบันบริการ
กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


207
208
209
210
211
212

213
214
215

 
 
© 2002 Center of Continuing Nursing Education:CCNE. All rights reserved.