การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

 รายชื่อโครงการ/หลักสูตรที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ  (Download)

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ ชื่อรุ่น วันที่จัดโครงการ หน่วยคะแนน หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลนครพิงค์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่น2 วันที่ 13 กันยายน 2549 5.5  
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี การพยาบาลแบบกัลยาณมิตร : ในมุมมองของผู้รับบริการ   วันที่ 15 กันยายน 2549 6.5  
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ   วันที่ 15 กันยายน 2549 6  
4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและอุปกรณ์การแพทย์   วันที่ 11-22 กันยายน 2549 50  
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพทารก : การนวดสัมผัส รุ่น3 วันที่ 16 กันยายน 2549 2.5  
6 โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคระยะสุดท้าย ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ครั้งที่1 วันที่ 22 กันยายน 2549 10.5  
7 โรงพยาบาลแม่สอด ประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคระยะสุดท้าย ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ครั้งที่2 วันที่ 23 กันยายน 2549  4  
8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการพยาบาล เรื่อง นอนกรนและโรคหลอดเลือดสมอง : ภัยเงียบใกล้ตัวที่คุณต้องรู้   วันที่ 26 กันยายน 2549 5.5  
9 โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล เรื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางศัลยกรรม ประจำปี 2549  (รวม 6 เรื่อง)   วันที่ 26 กันยายน 2549 3  
10 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ส่วนการพยาบาล เรื่อง บันทึกทางการพยาบาล...สมรรถนะหลักของวิชาชีพ รุ่น1 วันที่ 27 - 28 กันยายน 2549 10  
11 ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ Case Management   วันที่ 28 กันยายน 2549 3.5  
12 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 ทศวรรษ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย   วันที่ 28 - 29 กันยายน 2549 10* * มีเงื่อนไขคือเป็นการประชุมสหสาขาสะสมได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนใน 5 ปี
13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล เรื่อง การแสดงออกที่เหมาะสมสำหรับพยาบาล รุ่น1 วันที่ 29 - 30 กันยายน 2549 12.5  
14 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น11 วันที่ 20-21 กันยายน 2549 8  
15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น12 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2549 8  
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น13 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2549 8  
17 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น14 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2549 8  
18 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนกวิชาการส่วนการพยาบาล การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ...บทบาทที่ท้าทายของวิชาชีพ รุ่น2 วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2549  10.5  
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา งานการธุรการ(กลุ่มงานบริการวิชาการ) เรื่อง ก้าวทันโรค: ลมชักและพาร์กินสัน รุ่น1 วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2549 16.5  
20 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Pre-Congress Symosiums: The First Ramathibodi Stroke Nurse Education Course in The Third Bangkok Symposium on Neurosonology and Stroke and the fifth Scientific Meeting of the Asian Chapter of Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurolo   วันที่ 8 ตุลาคม 2549 5.5  
21 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)2005 รุ่น6 วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2549  11  
22 สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย เรื่อง The 7th Asia Pacific Congress of Cardiovascular and Interventional Radiology (APCCVIR) รุ่น1 วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2549 10*  
23 โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล เรื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางศัลยกรรม ประจำปี 2549  (รวม 6 เรื่อง) ครั้ง5 วันที่ 24 ตุลาคม 2549  3  
24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานการพยาบาล รุ่น3 วันที่ 28 ตุลาคม 2549  6.5  
25 สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 35th World Congress of ICS    วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2549 10* * มีเงื่อนไขคือเป็นการประชุมสหสาขาสะสมได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนใน 5 ปี
26 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทฤษฎีการพยาบาล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก   วันที่ 14-15, 28-29 ตุลาคม 2549 30  
27 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการเรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล   วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2549 19.5  
28 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง เครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่น14 วันที่ 9-20 ตุลาคม 2549 50  
29 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ทิศทางและความท้าทายในการพัฒนาการผดุงครรภ์ไทย   วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2549 13.5  
30 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น5 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2549 11.5  
31 รพ.ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง เบาหวานสำหรับหน่วยปฐมภูมิ   วันที่ 20 ตุลาคม 2549 2.5  
32 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2549   วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2549 10* * มีเงื่อนไขคือเป็นการประชุมสหสาขาสะสมได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนใน 5 ปี
33 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน อบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน (ASEAN Diabetes Educators) รุ่น2 วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549  23  
34 โรงพยาบาลศิริราช ฝ่ายการพยาบาล หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เรื่อง In-house training for better diabetes management skills รุ่น2 วันที่ 3,10,17,24,31 ตุลาคมและวันที่ 4,7 พฤศจิกายน 2549  11  
35 โรงพยาบาลยันฮี เรื่อง Tuberculosis Management   วันที่ 30 ตุลาคม 2549 1.5  
36 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Evidence Based Aged Care   วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 19.5  
37 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ส่วนการพยาบาล เรื่อง บันทึกทางการพยาบาล...สมรรถนะหลักของวิชาชีพ รุ่น2 วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2549 10  
38 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการนานาชาติ 15 th Wonca Asia Pacific Conference 2006 รุ่น1 วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2549 10* * มีเงื่อนไขคือเป็นการประชุมสหสาขาสะสมได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนใน 5 ปี
39 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น6 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2549 11.5  
40 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น20 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 6.5  
41 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น21 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 6.5  
42 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง คุณภาพการพยาบาลอายุรกรรม : ความปลอดภัยจากความเสี่ยง ครั้ง3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549  6  
43 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ (สำหรับพยาบาล) Trauma Life Support Program for Nurses รุ่น3 เดือนพฤศจิกายน 2549 12.5  
44 โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล เรื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางศัลยกรรม ประจำปี 2549  (รวม 6 เรื่อง) ครั้ง6 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  3  
45 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ประสานความรู้ให้การดูแลเบาหวาน (Care and Share for Diabetes) รุ่น7 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2549 18  
46 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น22 วันที่ 6 ธันวาคม 2549 6.5  
47 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น23 วันที่ 8 ธันวาคม 2549 6.5  
48 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น24 วันที่ 18 ธันวาคม 2549 6.5  
49 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น7 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2549 11.5  
50 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Modified Advanced Cardiac Life Support and AEDs รุ่น25 วันที่ 22 ธันวาคม 2549 6.5  
51 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล   วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2549 16  
52 โรงพยาบาลศิริราช ฝ่ายการพยาบาล หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เรื่อง In-house training for better diabetes management skills รุ่น3 วันที่ 6,13,20,27 กุมภาพันธ์และวันที่ 6,13,20 มีนาคม 2550  11