การศึกษาต่อเนื่อง ฯ

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ชื่อโครงการ/หลักสูตร
หน่วยงานที่จัด
ระยะเวลาการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
Internation Short Course Training for Critical Care Nursing [Pediatric] วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
Internation Short Course Training for Critical Care Nursing [Adult] วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
Internation Short Course Training for Advanced Maternal and Newborn Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง การสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
4 เดือน
หลักสูตรการอบรมระยะสั้นการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
4 เดือน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ สาขาการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก สถาบันพระบรมราชชนก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
การพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ปรับหน่วยกิตและเนื้อหา)
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
4 เดือน
หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โรงพยาบาลศิริราช
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง วิทยาลัยสภากาชาดไทย
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
2 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาสารสนเทศเพื่อการบริการสุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสภากาชาดไทย
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2 เดือน

หมายเหตุ :   1. *** เป็นการประชุมทางการแพทย์ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน
  2. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประชุมกรุณาติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่จัด
  3. ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อผู้จัดล่วงหน้า