การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ชื่อโครงการ/หลักสูตร
หน่วยงานที่จัด
ระยะเวลาการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
Internation Short Course Training for Critical Care Nursing [Pediatric] วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
Internation Short Course Training for Critical Care Nursing [Adult] วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
Internation Short Course Training for Advanced Maternal and Newborn Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โรงพยาบาลศิริราช
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ สาขาการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
8 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง วิทยาลัยสภากาชาดไทย
8 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสภากาชาดไทย
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก สถาบันพระบรมราชชนก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
16 สัปดาห์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
2 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ปรับหน่วยกิตและเนื้อหา)
4 เดือน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาสารสนเทศเพื่อการบริการสุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 สัปดาห์
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนการพยาบาลในคลินิก วพบ.นครราชสีมา
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ สาขา Oncology Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็ง
4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เดือน

หมายเหตุ :   1. *** เป็นการประชุมทางการแพทย์ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน
  2. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประชุมกรุณาติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่จัด
  3. ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อผู้จัดล่วงหน้า