สนับสนุนโดย

 

สาสน์จากนายกสภาการพยาบาล เรื่องการมอบบัตร SMART CARD CNEU เรื่อง การมอบบัตร SMART CARD CNEU

เรียน พี่- เพื่อน และน้องที่รักยิ่ง

ในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ดิฉันขอถือโอกาสต้อนรับพี่-เพื่อน และน้องๆ ที่เข้าประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซนต์เตอร์ เซนทรัลลาดพร้าว ด้วยความยินดียิ่ง และรู้สึกดีใจที่พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆได้เข้าร่วมประชุมกัน เป็นจำนวนมาก และทุกคนคงจะทราบแล้วว่า การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สำคัญ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนสะสมได้ถึง 25 หน่วย ซึ่งเป็นหน่วยคะแนนในการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้

สภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้น เพื่อให้สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สามารถจัดเก็บหน่วยคะแนนของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และพยาบาลทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนสะสมของตนเองได้โดยสะดวก พร้อมทั้งสภาการพยาบาลได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้น ณ สภาการพยาบาล เพื่อให้บริการในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รับรองหลักสูตร
และกำหนดค่าหน่วยคะแนนของแต่ละหลักสูตรด้วย

สภาการพยาบาลต้องขออภัยในความล่าช้า ทั้งนี้ด้วยเหตุที่การพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำเป็นต้องลงทุนด้วยงบประมาณสูงมากเพราะบุคลากรในวิชาชีพของเรามีจำนวนมาก การดำเนินการจึงต้องใช้เวลามาก สภาการพยาบาลได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท 3 M ประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมความรู้ให้กับวงการพยาบาลของไทย สภาการพยาบาลต้องขอขอบพระคุณยิ่ง

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้รับบัตร SMART CARD ที่หน้างานพร้อมทั้งการทดลองการใช้ในการตรวจสอบหน่วยคะแนน สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำ SMART CARD สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษ ส่วนเอกสารทั้งหมดจะทยอยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ส่วนพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆที่ไม่ได้เข้าประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ สภาการพยาบาล โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จะทยอยส่งไปให้โดยเร็ว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. บัตรบาร์โค้ด เป็นบัตรประจำตัวมีชื่อพยาบาลเจ้าของบัตรกำกับ พร้อมด้วยรหัสประจำตัวในรูปแบบบาร์โค้ดซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล

2. Username และPassword เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการทำกิจกรรม และใช้ในการทำแบบทดสอบและสะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์(www.cnethai.org)

3. หนังสือคู่มือการศึกษาต่อเนื่องทางพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการเก็บสะสมคะแนนของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องได้ที่เว็บไซต์(www.ccne.or.th)

สำหรับผู้เข้าประชุมใบอนุญาตที่ให้ไว้เป็นใบอนุญาตแบบเก่าที่มีเลขที่ พ.ผ. และ
ยังไม่ได้เปลี่ยน สภาการพยาบาล ยังไม่สามารถมอบบัตร SMART CARD ให้ได้ในการประชุมครั้งนี้ แต่จะดำเนินการปรับทะเบียนใบอนุญาตจาก พ.ผ. ให้เป็นเลขรหัส 10 ตัว และจะรีบจัดทำ CARD ส่งให้ภายหลังการประชุมนี้ ขอความกรุณารออีกนิด แต่การทำกิจกรรมเพื่อสะสมหน่วยกิต ก็สามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆ ไม่ต้องกังวล เมื่อมีรหัส 10 ตัว เป็นของท่านแล้ว สภาการพยาบาลจะเปลี่ยนให้ในฐานข้อมูล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลขอฝากความรักและปรารถนาดียิ่งมายัง
พี่ - เพื่อน และน้องๆทุกคนและขอเรียนย้ำมาอีกครั้งว่า การกำหนดให้ต้องมีหน่วยคะแนนสะสม 50 หน่วย ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเริ่มใช้ในปี 2548 ดังนั้นขอความกรุณาไปตรวจสอบใบอนุญาตฯ ของตน และขอให้สะสมหน่วยคะแนนให้ครบก่อนวันหมดอายุด้วย


ด้วยความเคารพและรักยิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
(นายกสภาการพยาบาล) 
 
© 2002 Center of Continuing Nursing Education:CCNE. All rights reserved.